Bài 134 trang 53 sgk toán 6 tập 1


Điền kí hiệu ∈ hoặc

134. Điền kí hiệu ∈ hoặc \(\notin\) vào ô vuông cho đúng:

a) 4 \(\square\) ƯC (12, 18);                          b) 6 \(\square\) ƯC (12, 18);

c) 2 \(\square\) ƯC (4, 6, 8);                          d) 4 \(\square\) ƯC (4, 6, 8);

e) 80 \(\square\) BC (20, 30);                         g) 60 \(\square\) BC (20, 30);

h) 12 \(\square\) BC (4, 6, 8);                         i) 24 \(\square\) BC (4, 6, 8)

Bài giải:

a) 4 \(\notin\) ƯC (12, 18);                          b) 6 ∈ ƯC (12, 18);

c) 2 ∈ ƯC (4, 6, 8);                          d) 4 \(\notin\) ƯC (4, 6, 8);

e) 80 \(\notin\) BC (20, 30);                         g) 60 ∈ BC (20, 30);

h) 12 \(\notin\) BC (4, 6, 8);                         i) 24 ∈ BC (4, 6, 8)