Bài 134 trang 53 sgk toán 6 tập 1


Điền kí hiệu ∈ hoặc

134. Điền kí hiệu ∈ hoặc  vào ô vuông cho đúng:

a) 4  ƯC (12, 18);                          b) 6  ƯC (12, 18);

c) 2  ƯC (4, 6, 8);                          d) 4  ƯC (4, 6, 8);

e) 80  BC (20, 30);                         g) 60  BC (20, 30);

h) 12  BC (4, 6, 8);                         i) 24  BC (4, 6, 8)

Bài giải:

a) 4  ƯC (12, 18);                          b) 6 ∈ ƯC (12, 18);

c) 2 ∈ ƯC (4, 6, 8);                          d) 4  ƯC (4, 6, 8);

e) 80  BC (20, 30);                         g) 60 ∈ BC (20, 30);

h) 12  BC (4, 6, 8);                         i) 24 ∈ BC (4, 6, 8)