Bài 131 - Trang 55 - SGK Toán 6 Tập 2


75% của một mảnh vải dài 3,75m. Hỏi cả mảnh vải dài bao nhiêu mét?

131. 75% của một mảnh vải dài 3,75m. Hỏi cả mảnh vải dài bao nhiêu mét?

Giải.

ĐS. 5m.