Bài 130 - Trang 55 - SGK Toán 6 Tập 2


Đố em tìm được một số mà một nửa số đó bằng 1/3 ?

130. Đố : Đố em tìm được một số mà một nửa số đó bằng \(\frac{1}{3}\) ?

Hướng dẫn giải.

Một nửa số đó bằng \(\frac{1}{3}\) thì số đó bằng \(\frac{1}{3}:\frac{1}{2}=\frac{2}{3}\) .

Lưu ý : Cũng có thể diễn đạt theo cách khác như sau : Nếu một nửa của số đó bằng \(\frac{1}{3}\) thì cả số đó bằng hai nửa của nó, do đó nó bằng \(\frac{2}{3}\) .