Bài 1,2,3,4 trang 146 Sinh 11


Câu 1. Phát triển của thực vật là gì? Câu 2. Lúc nào thì cây ra hoa? Câu 3. Đặc điểm ra hoa ở thực vật I năm các phản ứng quang chu kì trung tính được xác định theo:Câu 4. Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là:

Câu 1. Phát triển của thực vật là gì?

Trả lời:

Phát triển của thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống, gồm ba quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan (rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt).

Câu 2. Lúc nào thì cây ra hoa?

Trả lời:

Cây ra hoa khi đã có các điều kiện thích hợp (tuổi, nhiệt độ, ánh sáng) tuỳ thuộc vào giống, loài cây, các chồi đỉnh thân chuyển hoá từ trạng thái sinh dưỡng hình thành lá sang trạng thái sinh dưỡng hình thành hoa.

Câu 3. Đặc điểm ra hoa ở thực vật I năm các phản ứng quang chu kì trung tính được xác định theo:

a. Chiều cao của thân.                                                b. Đường kính gốc.

c. Theo số lượng lá trên thân.                                   d. Cả a, b, c đúng.

Trả lời: c đúng

Câu 4. Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là:

a. Diệp lục b.                                                            b. Carôtenôit.

c. Phitôcrôm.                                                           d. Diệp lục a, h và phitôcrôm.

Trả lời: c đúng

>>>>> Khai giảng Luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2018 - Tất cả các môn bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu