Bài 1,2,3,4 trang 142 Sinh 11


Câu 1. Hoocmôn thực vật là gì? Nêu các đặc điểm chung của chúng? Câu 2. Có mấy nhóm hoocmôn thực vật. Nêu tên các hoocmôn của mỗi nhóm và ví dụ về tác dụng của chúng? Câu 3. Nêu hai biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng các hoocmôn thực vật? Câu 4. Điều cần tránh trong việc ứng dụng hoocmôn thực vật là gì, tại sao?

Câu 1. Hoocmôn thực vật là gì?  Nêu các đặc điểm chung của chúng.

Trả lời:

Hoocmôn thực vật là các chât hữu cơ do thực vật tiết ra, có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây.

Câu 2. Có mấy nhóm hoocmôn thực vật. Nêu tên các hoocmôn của mỗi nhóm và ví dụ về tác dụng của chúng.

Trả lời:

Hoocmôn Thực vật được chia thành 2 nhóm:

+ Nhóm hoocmôn kích thích gồm AIA, GA, xitôkinin.

+ Nhóm hoocmôn ức chế gồm êtilen, axil abxixic,...

Câu 3. Nêu hai biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng các hoocmôn thực vật?

 Trả lời:

Chiết cành, nuôi cấy tế bào và mô thực vật trong công tác nhân giống sinh dưỡng.

Câu 4. Điều cần tránh trong việc ứng dụng hoocmôn thực vật là gì, tại sao?

Trả lời:

Không nên sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng nhân tạo vào các sản phẩm trực tiếp làm thức ăn. Các chất nhân tạo không có các enzim phân giải, tích lũy lại trong nông phẩm sẽ gây độc hại cho người và gia súc.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu