Bài 1,2,3,4 trang 123 Sinh 11

Bình chọn:
4 trên 27 phiếu

Câu 1. Vẽ sơ đồ cấu tạo xináp? Câu 2. Chất trung gian hóa học có vai trò như thế nào trong truyền tin qua xináp? Câu 3. Đánh dấu X vào ô □ cho câu trả lời đúng về xináp? Câu 4. Tại sao xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều?

Câu 1. Vẽ sơ đồ cấu tạo xináp.

Trả lời:

Hình 30.2. Sơ đồ câu tạo xináp hóa học.


Câu 2. Chất trung gian hóa học có vai trò như thế nào trong truyền tin qua xináp?

Trả lời:

Chất trung gian hóa học đi qua khe xináp làm thay đổi tính thấm ở màng sau xináp và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp. Enzim có ở màng sau xináp thủy phân axêtincôlin và côlin. Hai chất này quay trở lại chùy xináp và được tái tổng hợp lại thành axêlineôlin chứa trong các túi.

Câu 3. Đánh dấu X vào ôcho câu trả lời đúng về xináp.

□    a) Tốc độ truyền tin qua xináp hóa học chậm hơn so với lan truyền

xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao miêlin.

□    b) Tất cả các xináp đều có chứa chất trung gian hóa học là axêtincôlin.

□    c) Truyền tin khi qua xináp hóa học có thể không cần chất trung gian

hóa hoc.

0         d) Xináp là diện tiếp xúc của các tế bào cạnh nhau.

Câu 4. Tại sao xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều?

Trả lời:

Xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều vì màng sau xináp không có chết trung gian hóa học để đi về màng trước và ở màng trước không có thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học.

Đã có lời giải Sách bài tập - Sinh lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan