Bài 1,2,3,4 Sinh 11 trang 178

Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Câu 1. Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính? Câu 2. Cho ví dụ về vài loài động vật có thụ tinh ngoài. Tại sao thụ tinh ngoài phải thực hiện trong môi trường nước? Câu 3. Cho ví dụ về loài động vật có thụ tinh trong? Câu 4. So sánh sinh sản hữu tính à động vật và thực vật?

Câu 1. Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính,

Trả lời:

Sinh sản hữu tính khác với sinh sản vô tính là sinh sản hữu tính có 3 giai đoạn mà sinh sản hữu tính không có:

+ Hình thành giao tử (n) nhờ giảm phân

+ Có sự hợp nhất hai loại giao tử (n) đực và cái (n) (thụ tinh) thành hợp tử 2n, có sự tổ hợp vật chất di truyền.

+ Hợp tử 2n phát triển thành phôi và thành cơ thể.

Câu 2. Cho ví dụ về vài loài động vật có thụ tinh ngoài. Tại sao thụ tinh ngoài phải thực hiện trong môi trường nước?

Trả lời:

-       Thí dụ về vài loài động vật có thụ tinh ngoài như: đa số các loài cá, ếch, nhái, cóc,...

-       Thụ tinh ngoài cần có môi trường nước để tinh trùng hơi và gặp trứng để thụ tinh, ở trên cạn không có nước, tinh trùng không thể bơi đến để gặp trứng.

Câu 3. Cho ví dụ về  loài động vật có thụ tinh trong.

Trả lời:

Thí dụ về vài loài động vật có thụ tinh trong như: người, chó, chuột, thỏ,...

Câu 4. So sánh sinh sản hữu tính à động vật và thực vật.

Trả lời:

-       Giống nhau:

+ Có quá trình giảm phân tạo phân tử (n), giao tử cái (n).

+ Có sự hợp nhất giao tử đực (n) và giao tử cái (n) trong quá trình thụ tinh tạo hợp tử 2n.

+ Có sự tổ hợp vật chât di truyền.

-       Khác nhau:

Sinh sản hữu tính ở thực vật có quá trình thụ tinh kép.

Đã có lời giải Sách bài tập - Sinh lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan