Bài 122 trang 47 sgk toán 6 tập 1


Điền dấu "X" vào ô thích hợp

122. Điền dấu "X" vào ô thích hợp:

Câu

Đúng

Sai

a)    Có hai số tự nhiên lien tiếp đều là số nguyên tố.

 

 

 

b)    Có ba số lẻ lien tiếp đều là số nguyên tố.

 

 

 

c)    Mọi số nguyên tố đều là số lẻ.

 

 

 

d)    Mọi số nguyên tố đều có chữ số tận cùng là một trong các chữ số 1, 3, 7, 9.

 

 

 Bài giải:

a) Đúng, đó là 2 và 3;                                    b) Đúng, đó là 3, 5, 7;

c) Sai, vì 2 cũng là số nguyên tố;                 d) Sai vì 2 cũng là số nguyên tố.