Bài 121 trang 47 sgk toán 6 tập 1


Tìm số tự nhiên k để 3 . k là số nguyên tố.

121. a) Tìm số tự nhiên k để 3 . k là số nguyên tố.

       b) Tìm số tự nhiên k để 7 . k là số nguyên tố.

Bài giải:

a) Nếu k > 1 thì 3k có ít nhất ba ước là 1, 3, k; nghĩa là nếu k > 1 thì 3k là một hợp số. Do đó để 3k là một số nguyên tố thì k = 1.

b) ĐS: k = 1.