Bài 120 - Trang 52 - Phần số học SGK Toán 6 Tập 2


Sử dụng máy tính bỏ túi.

120. Sử dụng máy tính bỏ túi.

Sử dụng máy tính bỏ túi để tính :

a) 3,7% của 13,5 ;                            b) 6,5% của 52,61 ;

c) 17% . 29% của 2534 ;                   d) 48% của 264, 395, 1836.