Bài 12 trang 48 sgk hóa học 10


Cho hai dãy chất sau:

12. Cho hai dãy chất sau:

Li2O      BeO      B2O3     CO2       N2O5

                                  CH4        NH3          H2O          HF

Xác định hóa trị của các nguyên tố trong hợp chất với oxi và với hiđro.

Bài giải:

Trong hai dãy chất sau: Li2O   BeO   B2O3    CO2    N2O5

                                                             CH4    NH3    H2O     HF.

- Hóa trị cao nhất với oxi tăng dần từ I → V

- Hóa trị với hiđro giảm dần tử IV → I.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu