Bài 12 trang 22 sgk Vật lí 10

Bình chọn:
4.9 trên 76 phiếu

12. Một đoàn tàu rời ga chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 1 phút tàu đạt tốc

12. Một đoàn tàu rời ga chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 1 phút tàu đạt tốc độ 40 km/h.

a) Tính gia tốc của đoàn tàu.

b) Tính quãng đường mà tàu đi được trong 1 phút đó.

c) Nếu tiếp tục tăng tốc như vậy thì sau bao lâu nữa tàu đạt tốc độ 60 km/h.

Trả lời:

Chọn gốc tọa độ, gốc thời gian là lúc tàu bắt đầu rời ga, chiều dương là chiều chuyển động.

a) Ta có: a = \( \frac{v -v_{0}}{t}\)  (v = 40 km/h = \( \frac{40 . 1000}{3600}\) m/s)

v0 = 0; t = 1 phút = 60s

=> a = \( \frac{40000}{60.3600}\) = 0, 185 m/s2

b) Ta có

s =  v0t + \( \frac{at^{2}}{2}\) = \( \frac{0,185}{2}.(60)^{2}\) = 333m

c) Áp dụng công thúc 

v = v0 + at

=>  t = \( \frac{v -v_{0}}{a}\) (v = 60 km /h  = 60.\( \frac{1000}{3600}\) m/s = \( \frac{100}{6} m/s\))

=> t = \( \frac{100}{6.0,185}\) ≈ 90s.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan