Bài 12 trang 22 sgk Vật lí 10


12. Một đoàn tàu rời ga chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 1 phút tàu đạt tốc

12. Một đoàn tàu rời ga chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 1 phút tàu đạt tốc độ 40 km/h.

a) Tính gia tốc của đoàn tàu.

b) Tính quãng đường mà tàu đi được trong 1 phút đó.

c) Nếu tiếp tục tăng tốc như vậy thì sau bao lâu nữa tàu đạt tốc độ 60 km/h.

Trả lời:

Chọn gốc tọa độ, gốc thời gian là lúc tàu bắt đầu rời ga, chiều dương là chiều chuyển động.

a) Ta có: a =   (v = 40 km/h =  m/s)

v0 = 0; t = 1 phút = 60s

=> a =  = 0, 185 m/s2

b) Ta có

s =  v0t +  =  = 333m

c) Áp dụng công thúc 

v = v0 + at

=>  t =  (v = 60 km /h  = 60. m/s = )

=> t =  ≈ 90s.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu