Bài 12 trang 107 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1


Bài 12 Xem hình 13 và gọi tên các điểm:

Bài 12 Xem hình 13 và gọi tên các điểm:

a, Nằm giữa 2 điểm M và P.

b, Không nằm giữa hai điểm N và Q.

c, Nằm giữa hai điểm M và Q.

Giải:

a điểm N              b, điểm  M          c, điểm N và  P