Bài 119 - Trang 52 - Phần số học SGK Toán 6 Tập 2


Đố : An nói : \\"Lấy một phần hai rồi đem chia cho một phần hai sẽ được kết quả là một phần hai.\\" Đố em, bạn An nói thế có đúng không ?

119. Đố : An nói : "Lấy một phần hai rồi đem chia cho một phần hai sẽ được kết quả là một phần hai." Đố em, bạn An nói thế có đúng không ?

Gợi ý. An nói đúng.