Bài 118 - Trang 52 - Phần số học SGK Toán 6 Tập 2


Tuấn có 21 viên bi. Tuấn cho Dũng 3/7 số bi của mình. Hỏi:

118. Tuấn có 21 viên bi. Tuấn cho Dũng \(\frac{3}{7}\) số bi của mình. Hỏi

a) Dũng được Tuấn cho bao nhiêu viên bi ?

b) Tuấn còn lại bao nhiêu viên bi ?

Hướng dẫn giải.

a) Dũng được Tuấn cho 9 viên bi ;

b) Tuấn còn lại 12 viên bi.