Bài 117 - Trang 51 - Phần số học SGK Toán 6 Tập 2


Biết rằng 13,21 . 3 = 39,63 và 39,63 : 5 = 7,926. Hãy tìm 3/5 của 13,21 và 5/3 của 7,926 mà không cần tính toán.

117. Biết rằng 13,21 . 3 = 39,63 và 39,63 : 5 = 7,926. Hãy tìm  của 13,21 và  của 7,926 mà không cần tính toán.

Hướng dẫn giải.

 của 13,21 bằng  = (13,21 . 3) : 5

Vậy theo đầu bài  của 13,21 bằng 7,926.

Ngược lại,  của 7,926 bằng  = .

Vậy  của 7,926 bằng 13,21.