Bài 117 trang 47 sgk toán 6 tập 1


Dùng bảng số nguyên tố ở cuối sách

117. Dùng bảng số nguyên tố ở cuối sách, tìm các số nguyên tố trong các số sau:

117;          131;         313;           469;     647.

Bài giải:

131,   313,   647.