Bài 116 - Trang 51 - Phần số học SGK Toán 6 Tập 2


Hãy so sánh 16% của 25 và 25% của 16. Dựa vào nhận xét đó hãy tính nhanh.

116. Hãy so sánh 16% của 25 và 25% của 16. Dựa vào nhận xét đó hãy tính nhanh.

a) 84% của 25 ;                            b) 48% của 50.

Hướng dẫn giải.

 16% của 25 bằng  ;

  25% của 16 bằng  .

Do đó 16% của 25 bằng 25% của 16.

a) Tương tự 84% của 25 bằng 25% của 84 mà 25% của 84 bằng 84 : 4 = 21.

Vậy 84% của 25 bằng 21.

b) 48% của 50 bằng 50% của 48, mà 50% của 48 bằng 48 : 2 = 24.

Vậy 48% của 50 bằng 24.

Bài viết liên quan