Bài 115 - Trang 51 - Phần số học SGK Toán 6 Tập 2


Tìm giá trị.

115. Tìm:

a)  của 8,7 ;                           b)  của  ;

c)  của 5,1 ;                        d)  của .

Hướng dẫn giải.

a) 5,8 ;                                    b)  ;

c) 11,9 ;                                  d) .