Bài 115 trang 47 sgk toán 6 tập 1


Các số sau là số nguyên tố hay hợp tố ?

115. Các số sau là số nguyên tố hay hợp tố ?

312;  213; 435; 417; 3311; 67.

Bài giải:

Vì 3 + 1 + 2 = 6 chia hết cho 3 nên 312  3; nghĩa là 312 có ước là 3, khác 1 và 312. Vậy 312 là một hợp số.

Tương tự 213 cũng là một hợp số. 435 là một hợp số vì 435  5. 

Vì 3311 = 11 . 301 nên 3311 có ước là 11 và 301. Vậy 3311 là một hợp số.

67 là một số nguyên tố vì nó chỉ có hai ước là 1 và 67.

Bài viết liên quan