Bài 112 trang 44 sgk toán 6 tập 1


Tìm các ước của 4, của 6, của 9, của 13 và của 1.

112. Tìm các ước của 4, của 6, của 9, của 13 và của 1.

Bài giải:

Ư(4) = {1; 2; 4}, Ư(6) = {1; 2; 3; 6}, Ư(13) = {1; 13}, Ư(1) = {1}.