Bài 111 trang 44 sgk toán 6 tập 1


Tìm các bội của 4 trong các số 8; 14; 20; 25.

111. a) Tìm các bội của 4 trong các số 8; 14; 20; 25.

       b) Viết tập hợp các bội của 4 nhỏ hơn 30.

       c) Viết dạng tổng quát các số là bội của 4.

Bài giải:

a) 8; 20                         b) {0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28}.

c) 4k, với k ∈ N.