Bài 11 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2


Bài 11. Tam giác ABC có BC= 15cm. Trên đường cao AH lấy các điểm I,K sao cho AK = KI = IH. Qua I và K vẽ các đường EF // BC, MN // BC(h.17)

Bài 11. Tam giác ABC có BC= 15cm. Trên đường cao AH lấy các điểm I,K sao cho AK = KI = IH. Qua I và K vẽ các đường EF // BC, MN // BC(h.17)

a) Tính độ dài đoạn MN và EF.

b) Tính diện tích tứ giác MNFE, biết diện tích của tam giác ABC là 270 cm2

 

Giải:

a) 

∆ABC có MN // BC.

=>  = (kết quả bài tập 10)

Mà AK = KI = IH

Nên  =  =>  =  => MN = BC = .15 = 5 cm.

∆ABC có EF // BC =>  =  = 

=> EF = .15 =10 cm.

b) Áp dụng kết quả ở câu b của bài 10 ta có:

SAMN.SABC= 30 cm2

SAEF.SABC= 120 cm2

Do đó SMNEF = SAEF - SAMN = 90 cm2

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu