Bài 11 trang 203 sgk Vật lý lớp 10


Một vòng xuyến có đường kính ngoài là 44mm

Một vòng xuyến có đường kính ngoài là 44mm và đường kính trong là 40mm. Trọng lượng của vòng xuyến là 45mN. Lực bứt vòng xuyến này ra khỏi bề mặt của glixerin ở 20oC là 64,3 mN. Tính hệ số căng bề mặt của glixerin ở nhiệt độ này.

Hướng dẫn giải:

+ Lực căng bề mặt của glixerin tác dụng lên vòng xuyến:

                 FC = F – P = 62,5 - 45 = 17,5 mN.

+ Tổng chu vi ngoài và chu vi trong của vòng xuyến:

                P = π (D+d) = 3,14 ( 44 + 40 ) = 263, 76mm

+ Hệ số căng mặt ngoài của glixerin ở 200 C:

                 σ = \(\frac{F_{c}}{}l\) = \(\frac{17,5.10^{-3}}{263,76.10^{-3}}\) = 66,3.10-3 N/m.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu