Bài 10 trang 190 sgk vật lý 11


Tìm vị trí của vật, cho biết khoảng cách vật - ảnh là:

Bài 10. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20 cm. Vật sáng AB được đặt trước thấu kính và có ảnh A'B'. Tìm vị trí của vật, cho biết khoảng cách vật - ảnh là:

a) 125 cm

b) 45 cm.

Hướng dẫn giải:

Khoảng cách vật - ảnh AA' = |d + d'|

a) d + d' = ± 125 ta có:

d1 = 100 cm; d2 = 25 cm; d3 ≈ 17,54 cm.

b) d + d' =  ± 45; ta có: d = 15 cm.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu