Bài 1 trang 99 sgk toán 5


Tính chu vi của hình tròn có bán kính r

Tính chu vi của hình tròn có bán kính r:

a) r = 9m;        b) r = 4,4dm;           c) r = 2{1 \over 2}cm

Bài giải:

Chu vi của hình tròn là:

a) 9 x 2 x 3,14 = 56,52 (m)

b) 4,4 x 2 x 3,14 = 27,632 (dm)

c) r = 2{1 \over 2}cm = 2,5cm

2,5 x 2 x 3,14 = 15,7 (cm)

Đáp số: a) 56,52m; b) 27,632 (dm); c) 15,7 (cm).