Bài 1 trang 91 sgk toán 5


Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang.

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang:

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4

Hình 5

Hình 6

Bài giải :Ta có, hình 1. hình 2, hình 4, hình 5, hình 6 là hình thang.