Bài 1 trang 87 sgk đại số 10


Tìm các giá trị x thỏa mãn điều kiện của mỗi bất phương trình sau...

1. Tìm các giá trị x thỏa mãn điều kiện của mỗi bất phương trình sau:

a)                                          b)  

c) 2|x| - 1 +                        d) 

Hướng dẫn.

a) ĐKXĐ: D = {x ∈ R/x ≠ 0 và x + 1 ≠ 0} = R\{0;- 1}.

b) ĐKXĐ: D = {x ∈ R/x2 - 4 ≠ 0 và x2 - 4x + 3 ≠ 0} = R\{±2; 1; 3}.

c) ĐKXĐ: D = R\{- 1}.

d) ĐKXĐ: D = {x ∈ R/x + 4 ≠ 0 và 1 - x ≥ 0} = (-∞; - 4) ∪ (- 4; 1].

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu