Bài 1 trang 87 sgk đại số 10


Tìm các giá trị x thỏa mãn điều kiện của mỗi bất phương trình sau...

1. Tìm các giá trị x thỏa mãn điều kiện của mỗi bất phương trình sau:

a) \(\frac{1}{x}< 1-\frac{1}{x+1};\)                                         b)  \(\frac{1}{x^{2}-4}< \frac{2x}{x^{2}-4x+3};\)

c) 2|x| - 1 + \(\sqrt[3]{x-1}<\frac{2x}{x+1};\)                       d) \(2\sqrt{1-x}> 3x + \frac{1}{x+4}.\)

Hướng dẫn.

a) ĐKXĐ: D = {x ∈ R/x ≠ 0 và x + 1 ≠ 0} = R\{0;- 1}.

b) ĐKXĐ: D = {x ∈ R/x2 - 4 ≠ 0 và x2 - 4x + 3 ≠ 0} = R\{±2; 1; 3}.

c) ĐKXĐ: D = R\{- 1}.

d) ĐKXĐ: D = {x ∈ R/x + 4 ≠ 0 và 1 - x ≥ 0} = (-∞; - 4) ∪ (- 4; 1].

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu