Bài 1 trang 83 Tiết 52 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.3 trên 80 phiếu

Trong bảng sau, cột cuối cùng ghi tỉ số phần trăm

Trong bảng sau, cột cuối cùng ghi tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh của một trường. Hãy dùng máy tính bỏ túi để tính và viết kết quả vào cột đó.

Trường

Số học sinh

Số học sinh nữ

Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh

An Hà

612

311

An Hải

578

294

An Dương

714

356

An Sơn

807

400

Hướng dẫn giải:

Lần lượt ấn các nút sau:

3 1 1 : 6 1 2 =              (được 0,5081 = 50,81%)

2 9 4 : 5 7 8 =               (được 0,5086 = 50,86%)

3 5 6 : 7 1 4 =               (được 0,4985% = 49,85%)

4 0 0 : 8 0 7 =                (được 0,4956 = 49,56%)

Tỉ số phần trăm học sinh nữ

50,81%

50,86%

49,85%

49,56%

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan