Bài 1 trang 83 sgk hình học 10


1. Tìm tâm và bán kính của các đường tròn sau:

1. Tìm tâm và bán kính của các đường tròn sau:

a)  x2+ y2- 2x – 2y – 2  = 0

b) 16x2+ 16y2+ 16x – 8y – 11  = 0

c) x+ y- 4x + 6y – 3  = 0.

Hướng dẫn:

a) Ta có : -2a = -2 => a = 1

               -2b = -2 => b = 1  => I(1; 1)

R2 = a2 + b2 – c = 12 + 12 – (-2) = 4  => R = 2

b) Tương tự, ta có : I (\(\frac{-1}{2}\); \(\frac{1}{4}\)); R = 1

 c)  I(2; -3); R = 4

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu