Bài 1 trang 82 sgk hoá học 10


Bài 1. Cho các phản ứng sau :

Bài 1. Cho các phản ứng sau :

A. 2HgO \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) 2Hg + O2     

B. СаСОз \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) CaO + CO2.   

C. 2Al(OH)3 \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) Al2O3 + 3H2O

D. 2NaHCO3 \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) Na2CO3 + CO2 + H2O

Phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử.

Lời giải:

Chọn A

 


>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu