Bài 1 trang 80 Tiết 50 sgk Toán 5


Viết các hỗn số sau thành số thập phân:

Viết các hỗn số sau thành số thập phân:

\(4\tfrac{1}{2}\);  \(3\tfrac{4}{5}\);  \(2\tfrac{3}{4}\);  \(1\tfrac{12}{25}\)

Hướng dẫn giải:

4,5;   3,8;    2,75;   1,48.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay