Bài 1 trang 80 Tiết 50 sgk Toán 5


Viết các hỗn số sau thành số thập phân:

Viết các hỗn số sau thành số thập phân:

;  ;  ;  

Hướng dẫn giải:

4,5;   3,8;    2,75;   1,48.

Bài viết liên quan