Bài 1 trang 80 Tiết 50 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.1 trên 208 phiếu

Viết các hỗn số sau thành số thập phân:

Viết các hỗn số sau thành số thập phân:

\(4\tfrac{1}{2}\);  \(3\tfrac{4}{5}\);  \(2\tfrac{3}{4}\);  \(1\tfrac{12}{25}\)

Hướng dẫn giải:

\(4\tfrac{1}{2}\) =\(\tfrac{9}{2}\)  = 
4,5; 

(Giải thích hiểu bài không cần ghi vào lời giải 9=4x2+1)

\(3\tfrac{4}{5}\)= \(\tfrac{19}{5}\)= 3,8;   

\(2\tfrac{3}{4}\) = \(\tfrac{11}{4}\)= 2,75;  

\(1\tfrac{12}{25}\)= \(\tfrac{37}{25}\)= 1,48.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan