Bài 1 trang 8 sgk toán 5


Bài 1. Đọc các phân số thập phân

Bài 1. Đọc các phân số thập phân: .

Bài giải:

Chín phần mười;

Hai mươi mốt phần trăm;

Sáu trăm hai mươi lăm phần nghìn;

Hai nghìn không trăm linh năm phần triệu.