Bài 1 trang 74 Tiết 42 sgk Toán 5


Viết (theo mẫu): 75/300; 60/400.

Viết (theo mẫu):

;   ;   ;  

Hướng dẫn giải:

 =  = 15%

 =  = 12%

 =  = 32%