Bài 1 trang 73 Tiết 41 sgk Toán 5


Đặt tính rồi tính:

Đặt tính rồi tính:

a)     266,22 : 34;

b)    483 : 35;

c)     91,08 : 3,6;

d)    3: 6,25

Hướng dẫn giải:

a) 

b) 

c) 

d)