Bài 1 trang 72 Tiết 40 sgk Toán 5


Tính: a) 400 + 50 + 0,07;

Tính:

a) 400 + 50 + 0,07;

b) 30 + 0,5 + 0,04;

c) 100 + 7+ ;

d) 35 +  + ;

Hướng dẫn giải:

a) ...= 450,07;

b) ...= 30,54;

c)... = 107,08;

d) ...= 35,53