Bài 1 trang 71 sgk hóa học 8


Tìm thành phần phần trăm

1. Tìm thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tố hóa học có trong những hợp chất sau:

a) CO và CO2;              b) Fe3O4 và Fe2O3;         c) SO2 và SO3.

Bài giải:

a) Hợp chất CO: 

%C =  . 100% =  . 100% = 42,8%

%O =  . 100% =  . 100% = 57,2%

Hợp chất CO2 

%C =  . 100% =  . 100% = 27,3 %

%O = 100% - 27,3% = 72,7%

b) Hợp chất Fe2O3

%Fe =  . 100% =  . 100% = 70%

%O = 100% - 70% = 30%

Hợp chất  Fe3O4 :

%Fe =  . 100% =  . 100% = 72,4%

%O = 100% - 72,4% = 27,6%

c) Hợp chất SO2

%S =  . 100% =  . 100% = 50%

%O = 100% - 50% = 50%

Hợp chất  SO3

%S =  . 100% =  . 100% = 40%

%O = 100% - 40% = 60%

 >>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu