Bài 1 trang 70 Tiết 37 sgk Toán 5


Tính rồi so sánh kết quả tính:

Tính rồi so sánh kết quả tính:

a) 5 : 0,5 và 5 x 2                            b) 3 : 0,2 và 3 x 5

  52 : 0,5 và 52 x 2                              18 : 0,25 và 18 x 4

Hướng dẫn giải:

a) 5 : 0,5 = 5 x 2 = 10                            b) 3 : 0,2 = 3 x 5 = 15

  52 : 0,5 =  52 x 2 = 104                           18 : 0,25 = 18 x 4 = 72