Bài 1 trang 7 sgk toán lớp 5


Bài 1.b) Nêu đặc điểm của phân số lớn hơn 1, bé hơn 1, bằng 1.

Bài 1. 

a)         \( \frac{3}{5}\) ... 1            \( \frac{2}{2}\) ... 1         \( \frac{9}{4}\) ... 1         1 ... \( \frac{7}{8}\);

b) Nêu đặc điểm của phân số lớn hơn 1, bé hơn 1, bằng 1.

Lời giải:

a) \( \frac{3}{5}\) < 1                             \( \frac{2}{2}\) = 1

    \( \frac{9}{4}\) > 1                             1 > \( \frac{7}{8}\).

b) Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1.

    Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1.

    Nếu tử số bằng mẫu số thì phân số bằng 1.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay