Bài 1 trang 69 sgk vật lí 10


Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn..

1. Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn và viết hệ thức của lực hấp dẫn?

Hướng dẫn:

Định luật: Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

2. Công thức: \({F_{h{\rm{d}}}} = G{{{m_1}{m_2}} \over {{r^2}}}\) 

Trong đó m1, m2 là khối lượng của hai chất điểm, r là khoảng cách giữa chúng; \(G = 6,{67.10^{ - 11}}{{N.{m^2}} \over {k{g^2}}}\) gọi là hằng số hấp dẫn.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu