Bài 1 trang 68 sgk Toán 5


Đặt tính rồi tính: a) 12 : 5; b) 15 : 8

Đặt tính rồi tính:

a) 12 : 5                                 b) 15 : 8

    23 : 4                                     75 : 12

    882 : 36                                  81 : 4

Hướng dẫn giải:

a)                                        

b)