Bài 1 trang 66 sgk Toán 5


Tính nhẩm: a) 43,2 : 10; 0,65:10; 432,9: 100

Tính nhẩm:

a) 43,2 : 10                 0,65:10              432,9: 100                   13,96: 10000

b) 23,7 :10                  2,07 : 10             2,23 : 100                   999,8 : 10000

Hướng dẫn giải:

a) 4,32          0,065             4,329               0,01396

b) 2,37          0,207             0,0223             0,9998

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay