Bài 1 trang 61 Tiết 29 sgk Toán 5


Đặt tính rồi tính:

Đặt tính rồi tính:

a) 375,86 + 29,05;

b) 80,475 - 26,827;

c) 48,16 - 3,4.

Hướng dẫn giải:

a)                  b)                 c) 

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay