Bài 1 trang 61 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.8 trên 84 phiếu

a) Tính rồi so sánh giá trị của (a x b ) x c và a x (b x c)

Bài 1.

a) Tính rồi so sánh giá trị của \((a \times b ) \times c\) và \(a \times (b \times c)\)

a

b

c

\((a \times b ) \times c\)

\(a \times (b \times c)\)

2,5

3,1

0,6

 

 

1,6

4

2,5

 

 

4,8

2,5

1,3

 

 

 b) Tính: 

\(9,65 \times 0,4 \times 2,5 \)                      \(7,38 \times 1,25 \times 80\)

\(0,25\times 40 \times 9,84\)                       \(34,3 \times 5 \times 0,4\)

Giải

a)

\(\eqalign{
& \left( {2,5 \times 3,1} \right) \times 0,6 = 7,75 \times 0,6 = 4,65 \cr
& 2,5 \times \left( {3,1 \times 0,6} \right) = 2,5 \times 1,86 = 4,65 \cr
& \left( {1,6 \times 4} \right) \times 2,5 = 6,4 \times 2,5 = 16 \cr
& 1,6 \times \left( {4 \times 2,5} \right) = 1,6 \times 10 = 16 \cr
& \left( {4,8 \times 2,5} \right) \times 1,3 = 12 \times 1,3 = 15,6 \cr
& 4,8 \times \left( {2,5 \times 1,3} \right) = 4,8 \times 3,25 = 15,6 \cr} \)

Giá trị của \((a \times b ) \times c\) và \(a \times (b \times c)\) luôn luôn bằng nhau:

\((a \times b ) \times c =a \times (b \times c)\)

b) \(9,65 \times 0,4 \times 2,5 \)                +) \(7,38 \times 1,25 \times 80\)

   \(= 9,65 \times ( 0,4 \times 2,5) \)            \( = 7,38\times(1,25 \times80)\)

   \(= 9,65 \times 1 \)                               \(= 7,38 \times 100\)

   \(= 9,65  \)                                      \(= 738\)

+) \(0,25\times 40 \times 9,84\)                 +) \(34,3 \times 5 \times 0,4\)

\( = 10 \times 9,84   \)                                \(  = 34,3 \times 2\)

 \(= 98,4\)                                         \(  = 68,6\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan