Bài 1 trang 61 sgk Toán 5


a) Tính rồi so sánh giá trị của (a x b ) x c và a x (b x c)

a) Tính rồi so sánh giá trị của (a x b ) x c và a x (b x c)

a

b

c

(a x b) x c

a x (b x c)

2,5

3,1

0,6

 

 

1,6

4

2,5

 

 

4,8

2,5

1,3

 

 

 b) Tính: 

9,65 x 0,4 x 2,5                       7,38 x 1,25 x 80

0,25 x 40 x 9,84                       34,3 x 0,5 x 0,4

Hướng dẫn giải:

a)

Giá trị của (a x b ) x c và a x (b x c) luôn luôn bằng nhau:

(a x b ) x c = a x (b x c)

b) 9,65 x 0,4 x 2,5                                  +)  7,38 x 1,25 x 80

   = 9,65 x ( 0,4 x 2,5)                             = 7,38 x (1,25 x 80)

   = 9,65 x 1                                           = 7,38 x 100

   = 9,65                                                = 738

+) 0,25 x 40 x 9,84                                 +) 34,3 x 0,5 x 0,4

 = 10 x 9,84                                           = 34,3 x 0,2

 = 98,4                                                  = 6,86

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay