Bài 1 trang 56 sgk Toán 5


Đặt tính rồi tính:

Đặt tính rồi tính:

a) 2,5 x 7;

b) 4,18 x 5;

c) 0,256 x 8;

d) 6,8 x 15

Hướng dẫn giải:

a)             b) 

c)               d)