Bài 1 trang 51 sgk Toán 5


Tính: a) 5,27 + 14,35 + 9,25.

Tính:

a) 5,27 + 14,35 + 9,25;

b) 6,4 + 18,36 + 52;

c) 20,08 + 32,91 + 7,15;

d) 0,75 + 0,09 + 0,8

Hướng dẫn giải:

a)                         b) 

c)                          d)