Bài 1 trang 51 sgk hóa học 10


Số hiệu nguyên tử Z của

1. Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, A, M, Q lần lượt là 6, 7, 20, 19.

Nhận xét nào sau đây đúng ?

A. X thuộc nhóm VA.                      C. M thuộc nhóm IIB.

B. A, M thuộc nhóm IIA.                  D. Q thuộc nhóm IA.

Bài giải:

D đúng.

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu