Bài 1 trang 49 sgk đại số 10


Xác định tọa độ của đỉnh và các giao điểm với trục tung, trục hoành (nếu có) của mỗi parabol.

1. Xác định tọa độ của đỉnh và các giao điểm với trục tung, trục hoành (nếu có) của mỗi parabol.

a) y = x2 - 3x + 2;                                         b) y = - 2x2 + 4x - 3;

c) y = x2 - 2x;                                               d) y = - x2 + 4. 

Hướng dẫn.

a) a) y = x2 - 3x + 2. Hệ số: a = 1, b = - 3, c = 2.

  • Hoành độ đỉnh x1 = \(-\frac{b}{2a}=-\frac{3}{2}.\)
  • Tung độ đỉnh y1 = \(-\frac{\Delta }{4a}=\frac{4.2-3^{2}}{4}=-\frac{1}{4}.\)

          Vậy đỉnh parabol là \(I(\frac{3}{2};-\frac{1}{4})\).

  • Giao điểm của parabol với trục tung là A(0; 2).
  • Hoành độ giao điểm của parabol với trục hoành là nghiệm của phương trình:

 x2 - 3x + 2 = 0 ⇔ x1 = \(\frac{3-\sqrt{1}}{2}=1\), x1 = \(\frac{3+\sqrt{1}}{2}=2\). 

         Vậy các giao điểm của parabol với trục hoành là B(1; 0) và C(2; 0).

b) Đỉnh I(1; 1). Giao điểm với trục tung A(0;- 3).

Phương trình  - 2x2 + 4x - 3 = 0 vô nghiệm. Không có giao điểm cuả parabol với trục hoành.

c) Đỉnh I(1;- 1). Các giao điểm với hai trục tọa độ: A(0; 0), B(2; 0).

d) Đỉnh I(0; 4). Các giao điểm với hai trục tọa độ: A(0; 4), B(- 2; 0), C(2; 0).

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu