Bài 1 trang 48 Tiết 15 sgk Toán 5


Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân,

Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân, rồi đọc các số thập phân đó:

a) ;      b) ;       c) ;       d) .

Hướng dẫn giải:

a).....= 12,7

b)....= 0,65

c).....= 2,005

d)....= 0,008