Bài 1 trang 48 Tiết 15 sgk Toán 5


Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân,

Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân, rồi đọc các số thập phân đó:

a) \(\frac{127}{10}\);      b) \(\frac{65}{100}\);       c) \(\frac{2005}{1000}\);       d) \(\frac{8}{1000}\).

Hướng dẫn giải:

a).....= 12,7

b)....= 0,65

c).....= 2,005

d)....= 0,008

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay