Bài 1 trang 48- Tiết 14 sgk Toán 5


Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là mét:

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là mét:

a) 3m 6dm; 

b) 4dm;

c) 34m 5cm;

d) 345cm .

Hướng dẫn giải:

a) 3,6m

b) 0,4m

c) 34,05m

d) 3,45m